Harold Mitchell   Interim Executive Director HMitchell@upstatehp.org   864-504-3090 ext 23
Cedric Herbert   Housing Counselor cherbert@upstatehp.org   864-504-3090 ext 33
Cookie Dean   Administrative Assistant cdean@upstatehp.org   864-504-3090 ext 27
Vickie Enscoe Counselor Assistant venscoe@upstatehp.org   864-504-3090 ext 20
Jason Krook   Housing Specialist jkrook@upstatehp.org   864-504-3090 ext 24